Paylaş Favorilere ekle


Sample menu:


   Tüm Sınıflar   

   Emtia Sınıfları   
01.Sınıf  02.Sınıf
03.Sınıf  04.Sınıf 
05.Sınıf
  06.Sınıf 
07.Sınıf
  08.Sınıf 
09.Sınıf
  10.Sınıf 
11.Sınıf
  12.Sınıf 
13.Sınıf
  14.Sınıf 
15.Sınıf
  16.Sınıf 
17.Sınıf
  18.Sınıf 
19.Sınıf
  20.Sınıf 
21.Sınıf
  22.Sınıf 
23.Sınıf
  24.Sınıf 
25.Sınıf
  26.Sınıf 

27.Sınıf   28.Sınıf 
29.Sınıf
  30.Sınıf 
31.Sınıf
  32.Sınıf 
33.Sınıf
  34.Sınıf 

  Hizmet Sınıfları  
35.Sınıf   36.Sınıf 
37.Sınıf
  38.Sınıf 
39.Sınıf
  40.Sınıf 

41.Sınıf   42.Sınıf 
43.Sınıf
  44.Sınıf 
45.Sınıf

TPE Sınıflandırılma Tebliği 4 Aralık 2013

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: Marka Tescil Başvurularına Ait Mal Ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ

(TPE: 2013/2) 4 Aralık 2013 Çarşamba Resmî Gazete Sayı : 28841 Türk Patent Enstitüsü Marka Tescil Sınıf Listesi TPE Marka Sınıfları

MADDE 1 – (1) 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin Nis Anlaşması hükümlerine göre düzenlenen mal ve hizmet listesi, Anlaşmaya taraf ülkelerin kararlarıyla, her yıl yapılan toplantıyı takiben ilgili yılda yayımlanır ve takip eden yılın Ocak ayının ilk günü yürürlüğe girer.

İşbu Tebliğ, bu uygulama doğrultusunda, Nis Anlaşması çerçevesinde oluşturulmuştur ve 1/1/2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan mal ve hizmet listesini ve bu listeye ilişkin esasları düzenler.

MADDE 2 – (1) Tebliğin ekindeki listede, mallar 34, hizmetler 11 sınıfta toplanmıştır.

MADDE 3 – (1) Tebliğin ekindeki listede yer alan bazı gruplar genel başlıklar halinde düzenlenmiştir. Bu gruplara ilişkin genel başlıkların, tanımlama kapsamına giren ve ilgili Nis sınıfında bulunan malların veya hizmetlerin tamamını kapsadığı kabul edilecektir.

MADDE 4 – (1) Tebliğin ekindeki liste, tüm malları veya hizmetleri kapsamamaktadır. Herhangi bir genel başlık kapsamına girmeyen ve listede belirtilmemiş mallara veya hizmetlere marka tescil başvurusunda yer verilmesi durumunda; söz konusu mallar veya hizmetler, listede yer alan, aynı Nis sınıfında bulunan ve benzer nitelik, fonksiyon veya amaca sahip
olan mallarla veya hizmetlerle aynı kapsamda değerlendirilebilir.

MADDE 5 – (1) 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen aynı tür malın veya hizmetin tespitinde, bu Tebliğ ekindeki listede yer alan gruplar esas alınacaktır.

Ancak, Enstitü marka tescil başvurularının veya itirazların incelenmesi aşamalarında bu grupları, aynı tür malın veya hizmetin tespitinde daha dar veya farklı mal veya hizmet gruplarını da içerecek şekilde daha geniş kapsamda değerlendirebilir.

MADDE 6 – (1) 25/12/2012 tarihli ve 28508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2012/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Enstitüye yapılacak marka tescil başvurularında, mal ve hizmet listesi olarak işbu Tebliğ ve yürürlükten kaldırılan tebliğ ekindeki listelerin aynı anda ve bir arada yazıldığı durumlarda, mal ve hizmet listesi işbu tebliğin ekindeki liste esas alınarak düzenlenir.

MADDE 7 – (1) Marka tescil başvurularında Tebliğin ekindeki listede 35 inci sınıfta yer alan ve “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görüp satın alabilmeleri için malların* bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)” şeklinde ifade edilen hizmetlerin yer alması durumunda, “*” ile belirtilen alana mal veya mal gruplarının yazılması zorunlu olup, bu alana hizmet ya da hizmet grupları yazılamaz.

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür
Valid CSS! Valid CSS!
Marka Tescil Sınıfları Listesi